Falco
Falco
   
Regulamin - Polityka prywatności PDF Drukuj

Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny paralotnia.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.


1. Charakter i cele witryny paralotnia.pl
Witryna paralotnia.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Osoba, która pragnie korzystać z funkcji zawartych w witrynie paralotnia.pl dostępnych dla użytkowników musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwośc zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego korzystanie z witryny.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny paralotnia.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie paralotnia.pl:
- zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
- akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
- zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
- zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie lub na innych naszych stronach są własnością ich twórców.

Wysyłając na nasz serwer dokumenty i fotografie (lub przekazując w innej formie) bierzesz za nie pełną odpowiedzialniośc i oświadczasz że:

- zapoznałeś się z przepisami prawa polskiego odnoszącymi się do praw autorskich i innymi przepisami dotyczacymi tych praw,

- jesteś autorem lub posiadasz wszelkie prawa autorskie do dokumentów i fotografi wysłanych na nasz serwer, w tym oświadczenia co do wizerunku osób, znanych miejsc i etc.

- wyrazasz zgodę na publikację dokumentów, fotografii na naszych stronach internetowych przez administratora serwisu,

Serwis paralotnia.pl zastrzega możliwośc blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Zgadzasz się, aby wydawca witryny paralotnia.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie paralotnia.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę paralotnia.pl taką jaka jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny paralotnia.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca witryny paralotnia.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- Wydawca witryny paralotnia.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie paralotnia.pl informacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie paralotnia.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm, naszych pilotów i użytkowników. Wydawca witryny paralotnia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Wstawienie odsyłacza do innego serwisu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z administratorem serwisu www.paralotnia.pl


9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłaczenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny paralotnia.pl
Zgadzasz się, że Wydawca paralotnia.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

Użytkownik czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy paralotnia.pl akceptuje poniżej opisane zasady Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).


Wydawca serwisu paralotnia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, bez powiadomienia Użytkowników.

Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis paralotnia.pl obowiązują aktualna zasady Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany przez wydawcę serwisu nie wpływają na podstawową zasadę: serwis paralotnia.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityka Prywatności, wydawca prosi o rezygnację z użytkowania serwisu.


Polityka prywatności

Dane Osobowe


Użytkownik korzystając z serwisu paralotnia.pl może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień Użytkownik może zostać poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Wydawca serwisu paralotnia.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom , których dane kontaktowe uzyskał poprzez paralotnia.pl. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu paralotniat.pl (np. zmiany, promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis paralotnia.pl

Informacje komercyjne filtrowane są prze wydawcę serwisu w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż dwa razy na tydzień.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy ofertach, innych materiałach związanych z serwisem paralotnia.pl dostępne są dla wszystkich odwiedzających serwis. Wydawca serwisu nie posiada możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu paralotnia.pl. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników paralotnia.pl prosimy kierować poprzez zakładkę Kontakt.

Żadne informacje oraz ceny podane w serwisie nie mają charakteru informacji handlowej!

 

Ciasteczka - cookie

Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "Dane"), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryn paralotnia.pl Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy. Prosimy przeczytać Warunki korzystania z witryn paralotnia.pl


1. Zbieranie danych

1.Proces rejestracji użytkownika paralotnia.pl wymaga jedynie:
- nazwy własnej (imię, nazwisko)
- poprawnego adresu e-mail,
- unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
- unikalnego hasła.
2. Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Te informacje mogą pojawić się na stronie. 3. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych

1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
1. Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu;
2. otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych;
3. zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
4. zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania z witryny paralotnia.pl i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także w przypadku naruszania naszych praw własności;
5. jeśli nasza witryna zostanie wykupiona przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała Danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi zobowiązanie prawne.
2. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj się z polityką prywatności tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookie możemy stosować, aby:
1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, itp). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do któych się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
6. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz mo zliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.
5. Edycja i usuwanie informacji

9. Dajemy Ci możliwość modyfikacji i usuwania danych, które udostępniasz podczas rejestracji. Możesz tego dokonać w ramach Twojego panelu kontrolnego.
10. Publikacje lub inne dane, które udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu Twojego konta.

7. Zawiadomienia

11. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wysyłamy generowane automatycznie zawiadomienia o niektórych Twoich działaniach. Nie odpowiadaj na te wiadomości. 12. Główny administrator może przesyłać podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.
13. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, poinformuj nas o tym podczas udostępniania nam danych osobowych lub usuń swoje dane z list subskrypcyjnych, na których jesteś zapisana lub zapisany.

8. Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.

9. BEZ GWARANCJI

14. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
15. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszym systemie.

 
   
Falco