Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji.

Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji pilota paralotni podzielone jest na dwa etapy, które można zrealizować oddzielnie, w odstępie nie większym niż 12 miesięcy, lub w szkoleniu połączonym (Etap 1 i Etap 2 bezpośrednio po sobie).

Wymagania stawiane kandydatom przed przystąpieniem do szkolenia:
 • wiek - wg uznania instruktora szkolenia (w przypadku osób nieposiadających 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych);
 • posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania paralotniarstwa;
 • ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne, wymagane przed pierwszym lotem.

Nauczanie umiejętności praktycznych musi obejmować:
 • co najmniej 3 godz. lotu, w tym nie mniej niż 30 lotów na paralotni podzielonych na dwa etapy szkolenia.I ETAP szkolenia:

 • szkolenie teoretyczne (ok. 5 godzin)
 • szkolenie praktyczne:
 • zapoznanie ze sprzętem używanym w czasie lotów;
 • nauka operowania szkrzydłem (paralotnią) na ziemi;
  • loty wstępne zapoznawcze - 20 lotów do wysokości 150 metrów nad terenem:
 • loty i nauka sterowania paralotnią oraz lądowania.


 • Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i dokładnością.

  Copyright © 2018 Szkoła paralotniowa "Falco"
  Joomla templates by a4joomla